Novinky

10.01.2021 I NADÁLE KROUŽKY NEBUDOU OTEVŘENY - DO 22.1.2021

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud. Takže kroužky zatím zůstavají uzavřené.

30.12.2020 UZAVŘENÍ DÉČKA DO 10.1.2021, kroužky ještě nebudou!

Dle posledního vládního nařízení do 10.1.2021 bude Déčko uzavřeno, kroužky se nebudou konat. Sledujte naše stránky, budeme vás neustále informovat. Děkujeme za pochopení.

18.12.2020 O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH DÉČKO UZAVŘENO

V době vánočních prázdnin od 21.12. 2020 - 3.1. 2021 je Déčko DDM RK uzavřeno.

03.12.2020 OD PONDĚLÍ 7.12.2020 - OTEVÍRÁME 1/4 KROUŽKŮ

Na základsě usnesení vlády je možnost od pondělí 7.12.2020 otevřít zájmové kroužky za bezpečnostních podmínek. Ne všechny podmínky jsme schopni naplnit, proto otevíráme od pondělí 7.12.2020 část kroužků. Ostatní si budou muset počkat až podle stavu bezpečnostních podmínek na leden 2021. Prosíme rodiče a účastníky, aby sledovali své emaily.

30.11.2020 Kroužky OTEVÍRÁME od pondělí 7.12.2020

Pokud by neproběhla nějaká další úprava, tak plánujeme od pondělí 7.12.2020 otevřít zájmové kroužky dle podmínek, které nám dává vláda. Nyní se ještě řeší sportovní a pohybové kroužky v návaznosti na tělocvičny a pronajaté prostory. Dále vyčkáváme na čtvrtek, zda opravdu bude vyhlášen PES III. Už se na vás moc těšíme..... :-)

Information in English, German, Finnish, Latvian, Dannish, Italian

02.11.2013 English Déčko – Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou is a leisure-time activity center for children, young people and adults. It is financed by the city of Rychnov nad Kneznou. The activities of Decko started in January 2005. Decko organizes leisure-time activities such as weekly courses and clubs with different themes, workshops and events for families both indoors and outdoors, plus summer camps. It cooperates with schools organizing activities for children during school days, and also organizes programmes for a centre for handicapped children, called Orion. Decko works in cooperation with the city hall, the local media, other DDMs and non-governmental organizations within Rychnov and throughout the Kralovehradecky region. The activities of Decko are focused on eight different themes: computers and technology, nature and science, visual arts, music, social communication, sports and tourism, dance and movement and activities for pre-school children and their parents. The goal of all activities is to provide a good way of spending free time and to introduce an alternative way of learning and self-development. About 1000 people participate regularly in Decko activites. Decko also cooperates with a European Union programme called, "Youth in Action". Decko acts as a hosting organisation for foreign volunteers from across Europe. Last year volunteers from Latvia and Finland were hosted and this year Decko is hosting volunteers from Austria and Northern Ireland. In September Decko is set to host a further four volunteers from Denmark, Germany, Italy and Latvia. Within Decko the volunteers assist in activities and different public events. They also participate in English conversation clubs and host their own clubs, "Club Thecko" and "Club EDS". The volunteers also have the opportunity to create their own projects and implement these within Decko.

German Déčko – Dům dětí a mládeže in Rychnov nad Kněžnou ist ein Freizeitgestaltungzentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, welches von der Stadt Rychnov nad Kněžnou finanziert wird. Déčko nahm seine Aktivitäten zum ersten Mal im Jänner 2005 auf. Déčko organisiert Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel wöchentlich stattfindende Kurse und Klubs mit verschiedenen Themen und Schwerpunkten, Workshops, in- sowohl auch outdoor Veranstaltungen für Familien und Sommerlager. Déčko arbeitet auch mit Schulen zusammen und bereitet für diese Aktivitäten und Programme für Kinder vor. Des Weiteren organisiert Déčko auch Veranstaltungen für das Freizeitgestaltungszentrum Orion, welches sich auf die Arbeit mit benachteiligten und eingeschränkten Kindern spezialisiert hat. Déčko hegt eine Zusammenarbeit mit der Stadt Rychnov nad Kněžnou, den lokalen Medien, anderen DDMs und NGOs in Rychnov und in der Kralovehradecky Region. Die angebotenen Aktivitäten Déčko’s legen ihren Fokus auf folgende acht verschiedene Schwerpunkte: Informatik und Technologie, Naturwissenschaften, visuelle Künste, Musik, soziale Kommunikation, Sport und Tourismus, Tanz und Bewegung und Aktivitäten für Vorschulkinder und ihren Eltern. Die Ziele dieser Aktivitäten sind einen sinnvollen Weg der Freizeitbeschäftigung anzubieten, sowie alternative Möglichkeiten des Lernens und der Selbstentwicklung aufzuzeigen. Schätzungsweise 1000 Leute nehmen die angebotenen Aktivitäten Déčko’s regelmäßig in Anspruch. Déčko kooperiert durch das Programm „Jugend in Aktion“ auch mit der europäischen Union. Dadurch hat Déčko die Möglichkeit als „Hosting Organisation“ Freiwillige aus ganz Europa zu beschäftigen. Im Jahr 2010/2011 nahm Déčko erstmals seine Rolle als „Hosting Organisation“ auf und beschäftigte zwei europäische Freiwillige aus Finnland und Lettland. Aktuell (2011/2012) beschäftigt Déčko zwei Freiwillige aus Nord Irland und Österreich. Da Déčko durch seine letzten vier Freiwilligen gute Erfahrungen und positive Resonanzen des Umfeldes erhalten hat, werden im kommenden Jahr 2012/2013 vier Freiwillige aus Dänemark, Deutschland, Italien und Lettland zugleich ihre Arbeit in Déčko – Dům dětí a mládeže aufnehmen. In Déčko helfen die Freiwilligen dabei diverse Aktivitäten und Veranstaltungen zu organisieren und zu realisieren. Sie sind auch Teil der Englischkonversationen und haben die Möglichkeit ihre eigenen Klubs zu veranstalten, in welchen sie ihre eigenen Ideen einbringen und verwirklichen können. Des Weiteren haben sie die Möglichkeit eignen Projekte zu realisieren – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Finnish Déčko – Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou on lapsille, nuorille ja aikuisille ohjelmaa järjestävä vapaa-ajankeskus. Deckon toimintaa rahoittaa Rychnov nad Kneznoun kaupunki. Deckon toiminta alkoi vuonna 2005. Decko järjestää monenlaista vapaa-ajan toimintaa, kuten viikoittaisia kursseja ja kerhoja, työpajoja, erilaisia koko perheen tapahtumia sekä kesäleirejä. Se tekee yhteistyötä alueen koulujen kanssa ja järjestää oppilaille ohjelmaa koulupäivien aikana, esimerkiksi liikunta- ja kuvaamataidon tunneilla. Decko järjestää aktiviteetteja myös kehitysvammaisille lapsille ja nuorille yhteistyössä Orion-nimisen kehitysvammaisten keskuksen kanssa. Lisäksi Decko tekee yhteistyötä Rychnovin kaupungin, paikallisen median sekä lähi-alueilla (Kralovehradecin maakunnassa) toimivien vastaavien keskusten ja kansalalaisjärjestöjen kanssa. Deckon toiminta keskittyy kahdeksaan eri osa-alueeseen, joita ovat: tietokoneet ja teknologia, luonnontiede, kuvaamataito, musiikki, sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteisöllisyys, urheilu ja matkailu, tanssi ja muu liikunta sekä aktiviteetit alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminnan tavoitteena tarjota mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ja esitellä vaihtoehtoisia oppimisen ja itsensä kehittämisen tapoja. Noin 1000 henkilöä osallistuu säännöllisesti Deckon järjestämään toimintaan. Vuonna 2010-2011 Decko toimii isäntäjärjestönä kahdelle ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle Euroopan Unionin "Youth In Action"-ohjelman kautta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Decko työllistää vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset, Katrina Dorosenoka Latviasta ja Mirjami Ylinen Suomesta, auttavat muita työntekijöitä erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi he toimivat apuopettajina englannin keskustelukerhoissa. Vapaaehtoisilla on myös mahdollisuus toteuttaa omia projektejaan Deckon sisällä.

Latvian „Déčko” jeb Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou” ir bērnu un jauniešu centrs, kas piedāvā brīvā laika pavadīšanas iespējas. Organizācija atrodas pilsētā Rychnov nad Kněžnou, Čehijā, un tā darbojas jau no 2004. gada. Pulciņus un brīvā laika aktivitātes regulāri apmeklē 1000 bērnu, jauniešu, kā arī pieaugušo. „Déčko” organizē brīvā laika aktivitātes, kā iknedēļas pulciņus, radošās darbnīcas, pasākumus ģimenēm ar bērniem, vasaras nometnes. Jāpiebilst, ka, visas aktivitātes kā ikdienā, tā svētku dienās ir pieejamas par salīdzinoši lētu naudu un līdz ar to ir pieejamas ikvienam pilsētas iedzīvotājam. Aktivitāšu mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem labi un kvalitatīvi pa vadīt savu brīvo laiku, kā arī iepazīstināt ar neformālo izglītību. „Déčko” sadarbojas arī ar citām brīvā laika pavadīšanas iestādēm un skolām. Tā piemēram, bieži rīko aktivitātes bērniem ar attīstības traucējumiem un bērniem no tuvējām skolām. Pulciņu klāsts ir ļoti plašs un ikviens atrod ko piemērotu sev. 2010. gadā „Déčko” kļuva arī par uzņēmējorganizāciju 2 jaunietēm, kas Eiropas Brīvprātīgā Darba ietvaros ieradās Čehijā. Brīvprātīgās ir divas meitenes – Katrīna Dorošenoka no Latvijas un Mirjami Ylinen no Somijas. Viņas palīdz „Déčko” aktivitāšu organizēšanā, kā arī vada 3 angļu valodas apguves pulciņus un vienu pulciņu, kur stāsta par savu valstu kultūrām un salīdzina tās ar čehu kultūru.


Dannish Déčko – Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou er et fritidsaktivitets center for børn, unge og voksne. Det er finansieret af byen Rychnov nad Kněžnou og dets aktiviteter startede i januar 2005. Decko organiserer fritidsaktiviteter der har ugentlige kursuser og klubber med forskellige temaer, workshops og arrangementer for familier både indendørs og udendørs, plus de har sommer camps. Decko samarbejder med skoler, hvor de laver aktiviteter for børn i løbet af skoledagen. De organiserer også programmer for centeret Orion, som er et center for handicappet børn. Decko samarbejder med byens rådhus, de lokale medier, andre DDMs og ikke-statslige organisationer inden for Rychnov nad Kněžnou og hele Kraloverhradecky regionen. Aktiviteterne i Decko er fokuseret på otte forskellige temaer: computer og teknologi, natur og videnskab, billedkunst, musik, social kommunikation, sport og turisme, dans, bevægelse og aktiviteter for børn i førskolealderen og deres forældre. Målet med alle aktiviteterne er, at give en god måde at tilbringe sin fritid på samt at indføre en alternativ måde lære og selvudvikle sig på. Omkring 1000 mennesker deltager jævnligt i Deckos aktiviteter. Decko samarbejder også med et Europæisk Unions program kaldet ”Youth in Action” og i den sammenhæng fungerer Decko som værts organisation for udenlandske frivillige fra hele Europa. Forrige år var Decko vært for to frivillige fra forholdsvis Letland samt Findland og sidste år var de frivillige fra Østrig og Nord Irland. I år har Decko fået lov til at være vært for hele fire frivillige, som er fra Tyskland, Italien, Letland og Danmark. I Decko hjælper de frivillige med aktiviteter og forskellige offentlige arrangementer. De deltager også i en engelsk samtale klub og har deres egne klubber ”Club Thecko” og ”Club EDS”. De frivillige har også mulighed for, at skabe deres egne projekter og gennemføre disse i Decko.


Italian Déčko – Dům détí a mládeze v Rychnově nad Kněžnou é un centro ricreativo per il tempo libero per ¨bambini, giovani e adulti. É finanziato dalla cittá di Rychnov nad Kněžnou. Le attivitá di Déčko sono iniziate nel gennaio del 2005. Déčko organizza attivitá per il tempo libero come ad esempio corsi e club settimanali basati su temi differenti, seminari e eventi per famiglie sia all´ aperto che al coperto e in piú campeggi estivi. Déčko coopera con le Scuole organizzando attivitá per bambini durante i giorni di scuola e anche programmi per un centro di bambini disabili chiamato Orion. Déčko lavora in cooperazione con il comune di Rychnov, i media locali, altre DDMs e organizzazioni non governative all´ interno di Rychnov e di tutta la regione di Kralovehradecky. Le attivitá di Déčko sono focalizzate su otto differenti temi : computer e tecnologia, scienza e natura, arti visive, musica, comunicazione sociale, sport e turismo, danza, attivitá per bambini in etá prescolare e per i loro genitori. Lo scopo di tutte queste attivitá é di dare un buon modo di passare il tempo libero e introdurre una maniera alternativa di apprendimento e autosviluppo. Circa 1000 persone partecipano regolarmente alle attivitá di Déčko. Déčko coopera anche con un programma dell´ Unione Europea chiamato ´Youth in Action´. Déčko funge da Organizzazione ospitante per volontari stranieri provenienti da tutta Europa. Lo scorso anno volontari dalla Lettonia e Finlandia sono stati ospitati qui e quest´ anno Déčko sta ospitando volontari da Austria e Irlanda del Nord. Da settembre Déčko é pronta ad ospitare quattro ulteriori volontari provenienti dalla Danimarca, Germania, Italia e Lettonia. All´ interno di Déčko i volontari assistono nelle attivitá e in diversi eventi pubblici. Partecipano anche in club di conversazione in inglese e conducono i loro propri club, ´Club Thecko´ e ´Club EDS´. I volontari hanno anche l´ opportunitá di creare i loro propri progetti e metterli in pratica all´ interno di Déčko

Naši partneři